X
GO
sq-ALen-GB

Asociacioni i Institucioneve Mikrofinanciare të Kosovës

Funksioni i Koordinimit

Aktivitetet e koordinuara nga AMIK-u përfshijnë trajnime të përbashkëta, vizita shkëmbyese në mes të IMF-ve tjera të rajonit, si dhe evente të ndryshme dhe aktivitete të tjera varësisht prej kërkesave dhe nevojave të institucioneve anëtare.

Në vlerësim të nevojave, AMIK dhe anëtarët në koordinim edhe me partnerët si EFSE, Banka Botërore, KfW, EBRD, EC, USAID dhe partner të tjerë aktiv në Kosovë organizojnë trajnime dhe evente që sjellin vlerë të shtuar për anëtaret dhe pjesëmarrësit.

AMIK organizon edhe trajnime specifike në bashkëpunim me Institucionet e specializuar të Kosovës, si ATK, NJIF-K.

Trajnimi “SNRF 9 – Insturmentet Financiare”
SuperUser Account
/ Categories: Trajnimet

Trajnimi “SNRF 9 – Insturmentet Financiare”

Trajnimi dy ditor “SNRF 9 – Instrumentet Financiare” i mbajtur me 25 – 26 Shtator 2017 është organizuar nga AMIK në bashkëpunim me SCAAK.

Qëllimi i këtij trajnimi ka qenë të ofrohet prezantim lidhur me ndryshimet, të kuptuarit dhe aplikimin e Standardi SNRF 9 – Instrumentet Financiare. Krahas këtij Standardi poashtu janë prezantuar edhe SNK32 dhe dhe SNRF 7.

Axhenda dy ditore ka përfshirë këto tema:

  • Hyrje në të gjitha standardet e tanishme të BNSK-së të aplikueshme për instrumentet financiare: SNK 32, SNK 39, SNRF 7, SNRF 9 dhe SNRF 13
  • Klasifikimi i pasurive financiare dhe detyrimeve financiare
  • Matja e pasurive financiare dhe detyrimeve financiare
  • Pasuritë sipas kostos së amortizuar
  • Parimet e mosnjohjës
  • Dëmtimi i pasurive financiare
  • Kontabiliteti i mbrojtjës

Kërkesat per transicion dhe shpalosjet

Previous Article Trajnimi “Aftësitë e Shitjes”
Next Article Trajnim lidhur me masat që duhet të ndërmerren nga Institucionet Mikrofinanciare për PPP/LFT
Print
3341 Rate this article:
No rating

x