X
GO
sq-ALen-GB

Asociacioni i Institucioneve Mikrofinanciare të Kosovës

Funksioni i Koordinimit

Aktivitetet e koordinuara nga AMIK-u përfshijnë trajnime të përbashkëta, vizita shkëmbyese në mes të IMF-ve tjera të rajonit, si dhe evente të ndryshme dhe aktivitete të tjera varësisht prej kërkesave dhe nevojave të institucioneve anëtare.

Në vlerësim të nevojave, AMIK dhe anëtarët në koordinim edhe me partnerët si EFSE, Banka Botërore, KfW, EBRD, EC, USAID dhe partner të tjerë aktiv në Kosovë organizojnë trajnime dhe evente që sjellin vlerë të shtuar për anëtaret dhe pjesëmarrësit.

AMIK organizon edhe trajnime specifike në bashkëpunim me Institucionet e specializuar të Kosovës, si ATK, NJIF-K.

Trajnim lidhur me masat që duhet të ndërmerren nga Institucionet Mikrofinanciare për PPP/LFT

SuperUser Account 0 4352 Article rating: No rating

Me datë 11 Dhjetor 2017 është mbajtur “Trajnimi lidhur me masat që duhet të ndërmerren nga Institucionet Mikrofinanciare për PPP/LFT” i ofruar nga Njësia për Intelegjencë Financiare e Kosovës (NjIF-K).

AMIK është falënderues ndaj NjIF-K për bashkëpunimin e vazhdueshëm dhe gatishmërinë e tyre për të kontribuar në informimin e zyrtarëve të Instiucioneve anëtare.

RSS