X
GO
sq-ALen-GB

Asociacioni i Institucioneve Mikrofinanciare të Kosovës

Gjetjet e Studimit të EFSE të vitit 2018, për ndikimin e huave mikrofinanciare
Amik Ks
/ Categories: Evente

Gjetjet e Studimit të EFSE të vitit 2018, për ndikimin e huave mikrofinanciare

Studimi i fundit nga EFSE paraqet gjetjet kryesore në lidhje me forcimin e ndërmarrjeve të vogla në rajon, në të cilin studim përfshihet edhe mikrofinanca sociale e Kosovës. 

Studim i fundit nga EFSE (Fondi Evropian për Evropën Juglindore) që e përfshinte edhe Kosovën, po ashtu raporton që:

Shuma e huas kishte efekt të dukshëm në qarkullim dhe rritjen e punësimit në mikrondërmarrjet që kanë marrë hua më të mëdha se 5000 euro në krahasim me ato që huat i kanë pasur më të vogla se kjo shumë.

Pra politikat publike dhe rregullatore duhet të përkrahin rritjen e mundësisë që mikrofinanca zhvillimore të jap më shumë shërbime dhe kredi për mikrondërmarrjet.

Për më shumë detaje rreth këtij studimi, mund t’i referoheni linkut më poshtë:

https://www.european-microfinance.org/publication/key-findings-efses-2018-impact-study-kosovo-and-bosnia-herzegovina

Previous Article Join the 2019 EMN Annual Conference in Vienna on 6th June!
Next Article MFC-EMN Annual Conference 2020
Print
4067 Rate this article:
No rating

x