Informata për Sektorin, Janar 2023

Sektori mikrofinanciar në Kosovë ka vazhduar me rritje edhe gjatë muajit Janar 2023, shuma e kredive aktive arriti vlerën 260 milion Euro të shpërndara në 98 mijë klientë.

Sipas Raportit mujor të Anëtarëve të AMIK, këto janë të dhënat kryesore që prezantojnë sektorin deri me 31 Janar 2023:


  • Gjithsejt portofolio e kredive (aktive): 260 milion Euro
  • Gjithsejt numri i huamarrësve (aktive): 98,434
  • Mesatarja e madhësisë së kredive (aktive): 2,957
  • Vlera e kredive të reja të shperndara: 21 milion Euro
  • Gjithsejt numri i të punësuarve: 1108
  • Gjithsejt numri i degëve: 132