X
GO
sq-ALen-GB

Asociacioni i Institucioneve Mikrofinanciare të Kosovës

Financial Education

Edukimi financiar definohet si vetëdijesimi/informimi i klienteve përmes instruksioneve dhe këshillave objektive lidhur me produketet financiar, konceptet dhe risqet financiare që lidhen me këto produkte në menyrë që klientet të bejnë zgjedhje të mirëinformuar dhe vendime të duhura për menaxhimin e parave të tyre.

AMIK joins the March 15th campaign, the World Consumer Rights Day

Amik Ks 0 4820 Article rating: 4.0

AMIK will be a part of CBK conference in commenting Digital Client Protection Standards and ways to promote them in Kosovo.

AMIK joins the March 15th campaign, the World Consumer Rights Day.

Tradition is being built every year to mark this day as a tool to raise global awareness on consumer rights and needs in financial services as well.

Customer Protection and Financial Education

SuperUser Account 0 3397 Article rating: No rating

Financial education is defined as awareness / information of clients through objective instructions and advice on financial products, concepts and financial risks associated with these products so that clients make informed choices and appropriate decisions to manage their finances.  

RSS