X
GO
sq-ALen-GB

Asociacioni i Institucioneve Mikrofinanciare të Kosovës

Korniza Ligjore e IMFve

Posted: Shk 8, 2018
Comments: 0

Sektori Mikrofinanciar mbështet në Kornizen Ligjore që ka për qëllim rregullimin e funksionimit dhe zhvillimin e Institucioneve Mikrofinanciare. IMF-të janë të licencuara si institucione mikrofinanciare dhe mbikqyren nga Banka Qendrore e Republikës së Kosovës (BQK). Ato raportojnë në baza mujore dhe tremujore në BQK, dhe poashtu i dorëzojnë pasqyrat financiare vjetore të audituara.

Në instrumentet kryesore që rregullojne aktivitetet financiare të IMF-ve bëjnë pjesë  Ligji për Bankat, Institucionet Mikrofinanciare dhe Jobankare dhe disa Rregullore të BQK-së.

Meqënse shumica e IMF-ve në Kosovë kanë status të OJQ-së, ato rregullohen me Ligjin për Lirinë e Asociimit në Organizata Joqeveritare. Dhe, si çdo OJQ tjetër edhe IMF-të bejnë raportimet e duhura vjetore prane Zyrës së OJQ-ve, në Ministrinë e Administratës Publike.

 

Përditësuar së fundi: Shkurt 2018

Ligjet kryesore:

Ligji për Bankat, Institucionet Mikrofinanciare dhe Jobankare 

Ligji për Lirinë e Asociimit në Organizata Joqeveritare

 

Rregulloret nga BQK:

Rregullore për auditimin e jashtëm të institucioneve mikrofinanciare 

Rregullore për kontrollet e brendshme dhe funksionimin e auditimit të brendshëm në institucionet mikrofinanciare 

Rregullore për kufizimet në mbajtjen e pasurisë së paluajtshme dhe të luajtshme të institucioneve mikrofinanciare 

Rregullore për menaxhimin e rrezikut kreditor për institucionet mikrofinanciare 

Rregullore për menaxhimin e rrezikut të likuiditetit për institucionet mikrofinanciare 

Rregullore për normën efektive të interesit dhe kërkesat për shpalosje për institucionet mikrofinanciare 

Rregullore për raportimin e institucioneve mikrofinanciare 

Rregullore për shpërndarjen e mjeteve të kredisë për institucionet mikrofinanciare dhe institucionet financiare jobankare 

Rregulla e Plotësuar XIV mbi Licencimin dhe Mbikëqyrjen e Institucioneve Mikro-Financiare Autorizuar sipas Nenit 3, 6, dhe 7 të Rregullores së UNMIK-ut 1999/21 

Print
Tags:
Rate this article:
No rating

x