X
GO
sq-ALen-GB

Asociacioni i Institucioneve Mikrofinanciare të Kosovës

Avokim, Lobim dhe Përfaqësim

Avokimi dhe Politika - Avokimi është funksion qenësor i AMIK-ut. Nën mandatin e avokimit AMIK-u promovon ngritjen e vetëdijes dhe zotimin për “best practice”- përvojave të suksesshme përgjatë donatorëve, organeve qeveritare dhe praktikantëve të mikrofinancave në Kosovë. Të qenurit nën AMIK, IMF-ve iu mundëson të kenë një platformë prej të cilës mund të flasin me një zë të përbashkët.

Përvojat më të suksesshme (“Best Practices”) - AMIK-u ndihmon në shkëmbimin e përvojave të suksesshme duke i dhënë një rëndësi të posaçme inkurajimit të transparencës financiare ndërmjetanëtarëve. Anëtarët prezantojnë raportet financiare dhe të portofolit në atë mënyrë që haptazi reflekton veprimtarinë e organizatës dhe promovon transparencën gjë që ndihmon në ruajtjen e keqpërdorimit të fondeve të donatorëve ose shmangien e mandatit shoqërorë të padyshimtë në mikrofinanca. AMIK-u punon me anëtarët drejt ndërtimit të një kulture të fuqshime të kredisë duke forcuar vlerën e përvojave të mikrofinancave dhe profesionalizmin.

AMIK mbajti mbledhjen e radhës me Komitetin për temë të IT-së
Amik Ks
/ Categories: ALP

AMIK mbajti mbledhjen e radhës me Komitetin për temë të IT-së

AMIK mbajti mbledhjen e radhës me Komitetin për temë të IT-së, ku u prezentuan dhe diskutuan tema të ndryshme të lidhura me fushën e teknologjisë së informacionit.

KEP Trust, AFK - Agjencioni për Financim në Kosovë, KRK - Kreditimi Rural i Kosovës, FINCA Kosovo, KosInvest, Kosovo Grameen Missione Arcobaleno Microcredit Fund, @QELIM.

Previous Article Takimi i rregullt i Komitetit për Burime Njerëzore
Next Article Takimi ndërkombëtar i Rrjeteve Kombëtare në kuadër të Rrjetit Europian Mikrofinanciar
Print
208 Rate this article:
No rating

x