X
GO
sq-ALen-GB

Asociacioni i Institucioneve Mikrofinanciare të Kosovës

Financial Education

Edukimi financiar definohet si vetëdijesimi/informimi i klienteve përmes instruksioneve dhe këshillave objektive lidhur me produketet financiar, konceptet dhe risqet financiare që lidhen me këto produkte në menyrë që klientet të bejnë zgjedhje të mirëinformuar dhe vendime të duhura për menaxhimin e parave të tyre.

Customer Protection and Financial Education

SuperUser Account 0 2643 Article rating: No rating

Financial education is defined as awareness / information of clients through objective instructions and advice on financial products, concepts and financial risks associated with these products so that clients make informed choices and appropriate decisions to manage their finances.  

RSS