X
GO
sq-ALen-GB

Asociacioni i Institucioneve Mikrofinanciare të Kosovës

Funksioni i Koordinimit

Aktivitetet e koordinuara nga AMIK-u përfshijnë trajnime të përbashkëta, vizita shkëmbyese në mes të IMF-ve tjera të rajonit, si dhe evente të ndryshme dhe aktivitete të tjera varësisht prej kërkesave dhe nevojave të institucioneve anëtare.

Në vlerësim të nevojave, AMIK dhe anëtarët në koordinim edhe me partnerët si EFSE, Banka Botërore, KfW, EBRD, EC, USAID dhe partner të tjerë aktiv në Kosovë organizojnë trajnime dhe evente që sjellin vlerë të shtuar për anëtaret dhe pjesëmarrësit.

AMIK organizon edhe trajnime specifike në bashkëpunim me Institucionet e specializuar të Kosovës, si ATK, NJIF-K.

Trajnimi i Trajnereve - Trajnimi për Edukim Financiar
SuperUser Account
/ Categories: Trajnimet

Trajnimi i Trajnereve - Trajnimi për Edukim Financiar

Duke e vlerësuar si shumë të rendësishem Edukimin Financiar të klenteve të IMF-ve, AMIK në bashkëpunim me Korportaten Financiare Ndërkombetare (IFC) kanë mundësuar Trajnimin e  Trajnereve – Trajnimi për Edukim Financiar.

Ky trajnim është mbajtur në datat 25 dhe 26 Gusht 2016 dhe qëllimi i tij ka qenë që stafi pjesëmarrës i IMF-ve të trjanohet në fushen e edukimit financiar dhe pastaj si trajner t’i ndajnë njohuritë me koleget e tyre dhe me klientet potencial.

Axhenda dy ditore e këtij trajnimi ka përfshirë temat dhe aktivitetet në vijim:

  • Boshllëqet në njohuritë financiare tek pjesëmarrësit
  • Metodat dhe teknikat e mësim-nxënies për të rritur
  • Shqyrtim i trajnimit
  • Sesioni i përshtypjeve dhe informatave kthyese
  • Sesioni i përshtypjeve dhe informatave kthyese
  • Punëtoria 3
  • Sesioni i përshtypjeve dhe informatave kthyese
Previous Article Trajnimi i Këshilltarëve - Këshillimi për Edukim Financiar
Next Article Prezantim/Seminar “Ligji Nr. 05/L-096 për PPP/LFT”
Print
435 Rate this article:
No rating

x