X
GO
sq-ALen-GB

Asociacioni i Institucioneve Mikrofinanciare të Kosovës

Funksioni i Koordinimit

Aktivitetet e koordinuara nga AMIK-u përfshijnë trajnime të përbashkëta, vizita shkëmbyese në mes të IMF-ve tjera të rajonit, si dhe evente të ndryshme dhe aktivitete të tjera varësisht prej kërkesave dhe nevojave të institucioneve anëtare.

Në vlerësim të nevojave, AMIK dhe anëtarët në koordinim edhe me partnerët si EFSE, Banka Botërore, KfW, EBRD, EC, USAID dhe partner të tjerë aktiv në Kosovë organizojnë trajnime dhe evente që sjellin vlerë të shtuar për anëtaret dhe pjesëmarrësit.

AMIK organizon edhe trajnime specifike në bashkëpunim me Institucionet e specializuar të Kosovës, si ATK, NJIF-K.

Prezantim lidhur me “Procesin e Ligj-bërjes në Republiken e Kosovës”
SuperUser Account
/ Categories: Trajnimet

Prezantim lidhur me “Procesin e Ligj-bërjes në Republiken e Kosovës”

Në referencë të organizimit të trajnimeve e prezantimeve të përbashkëta për anëtaret dhe duke konsideruar procesin e ligj-bërjes si shumë të rendesishëm  në rregullimin e funksionimit dhe rritjes së transparences të të gjitha institucioneve/organizatave në vend, AMIK ka organizuar  prezantimin lidhur me “Procesin e Ligj-bërjes në Republiken e Kosovës”.

Ky prezantim është mbajtur me datë 01 Dhjetor 2016, në zyrat e AMIK dhe u është dedikuar zyrëtareve ligjor të Institucioneve Mikrofinanciare.

Axhenda e këtij trajnimi ka përfshirë temat në vijim:

  • Procesi i Ligj-bërjes në Kosovë (përmbledhje)
  • Korniza Ligjore në procesin e hartimit të politikave dhe legjislacionit
  • Institucionet dhe roli i tyre në procesin e Ligj-bërjes

Roli i Shoqërisë Civile dhe Grupeve të Interesit në procesin  e hartimit  të  legjislacionit me interes të veqantë

Previous Article Prezantim/Seminar “Ligji Nr. 05/L-096 për PPP/LFT”
Next Article Programi “Diploma Profesionale në Marketing Digjital”
Print
350 Rate this article:
No rating

x