X
GO
sq-ALen-GB

Asociacioni i Institucioneve Mikrofinanciare të Kosovës

Konkurse

SuperUser Account
/ Categories: Konkurse Pune

Thirrje për oferta për modelin softuerik për automatizimin e aplikimit të SNRF 16

Shoqata e Institucioneve Mikrofinanciare të Kosovës (AMIK) është organizim jo-qeveritar i Institucioneve Mikrofinanciare të Kosovës.

AMIK, për nevoja të anëtarëve, është duke kërkuar oferta për shërbim të zhvillimit të një  modeli softerik për automatizimin e aplikimit të SNRF 16 për 6 institucione mikrofinanciare. 

SNRF 16 paraqet një model të vetëm të kontabilitetit në qira-marrje dhe kërkon që qiramarrësi të njohë aktivet dhe pasivet për të gjitha qiratë me një afat më të gjatë se 12 muaj, përveç nëse aktivi themelor është me vlerë të vogël.

Shërbimi përfshinë:

  1. Takime me IMF e caktuara – vlërësim për zgjidhjen
  2. Zhvillimin e veglës- modelit , dhe  
  3. Trajnim-testim në aplkim  

Kriteret e vlerësimit:

  1. Reputacioni dhe besueshmëria e ofertuesit 40%
  2. Eksperienca vendore dhe ndërkomkbëtare 30%
  3. Inovacioni në zgjidhje për vlerë të shtuar 10%
  4. Cmimi i ofruar 20%

Ju lutemi dërgoni propozimin tuaj të detajuar jo më vonë se 18/02/2019 në info@amik.org me titullin: Oferta për modelin softuerik për automatizimin e aplikimit të SNRF 16. 

Për informata shtesë na shkruani në: info@amik.org.

 

Shoqata e Institucioneve Mikrofinanciare të Kosovës 

Association of Microfinance Institutions of Kosovo

Rr. Justiniani, H-28, Nr.5, 10 000 Prishtina, Kosova

Tel: +383 (0) 38 244 811 

Email: info@amik.org

web: www.amik.org

Print
349 Rate this article:
No rating

x