X
GO
sq-ALen-GB

Asociacioni i Institucioneve Mikrofinanciare të Kosovës

Arsim Bruçaj
SuperUser Account
/ Categories: Udhëheqja

Arsim Bruçaj

Drejtor Ekzekutiv, AMIK

Next Article Vehbi Zeqiri
Print
274 Rate this article:
No rating

x

ASAMBLEJA E ANËTARËVE

Asambleja e Anëtarëve është trupi më i lartë qeverisës i organizatës dhe duhet të përbëhet nga të gjithë anëtarët e organizatës.

Asambleja e Anëtarëve ka përgjegjësinë më të lartë për politikat dhe çështjet financiare të organizatës.

Përveç përgjegjësive të caktuara në statut, Asambleja do të ketë gjithashtu edhe këto kompetenca:

 • Të zgjedhë dhe largojë anëtarët e Bordit
 • Miratoj rishikimin vjetor financiar të organizatës
 • Miratoj buxhetin vjetor
 • Miratoj programin vjetor

 

BORDI I DREJTORËVE (BORDI)

Bordi është përgjegjës për kontrollin dhe udhëheqjen e çështjeve dhe pasurisë së organizatës. Bordi i Drejtorëve përbëhet nga së paku pesë (5) anëtarë përfaqësues nga organizatat anëtare, të cilet zgjedhen individualisht nga anëtarët e Asamblesë me shumicën e votive dhe kanë mandat 2 vjeçar.

Anëtarët aktual të Bordit të Drejtorëve janë:

Vahdet Anadolli – AfK, Kryetar Bordi

Ardian Kastrati – FINCA Kosovë

Lulzim Sadrija – KRK

Shpend Nura – KEP Trust

Vehbi Zeqiri – START IMF

Bordi i Drejtorëve ka këto kompetenca:

 • Vendos drejtimin themelor të funksionimit të organizatës
 • Promovoj objektivat e organizatës dhe ndihmoj në përpjekjet e gjetjes së fondeve
 • Përfaqësoj organizatën
 • Zgjedh Kryetarin e Bordit të Drejtorëve
 • Nënshkrimin e çdo marrëveshje në emër të organizatës
 • Përzgjedhjen dhe menaxhimin e punëtorëve të organizatës
 • Caktimin e auditorëve

Bordi gjithashtu ka edhe përgjegjësitë e mëposhtme:

 • Përgjegjësitë financiare dhe ligjore për çështjet e organizatës deri në miratimin e rishikimit vjetor financiar të organizatës nga Asambleja e Anëtarëve
 • Shpërndarjen e të gjitha informatave të rëndësishme të pranuara nga Bordi dhe vendimet e rëndësishme të dhëna nga Bordi.

 

STAFI I AMIK-ut

AMIK-u aktualisht menaxhohet nga:

Arsim Bruçaj - Drejtor Ekzekutiv, dhe Florentina Avdiu - Zyrtare e Financës dhe Administratës.